Szkoła dla dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Kształcenie w 4-letnim (8 semestrów) liceum ogólnokształcącym dla dorosłych mogą podjąć absolwenci:

  • gimnazjum,
  • szkoły podstawowej,
  • zasadniczej szkoły zawodowej (dla absolwentów od roku 2015 nauka trwa 3 lata),
  • branżowej szkoły I stopnia (nauka trwa 3 lata).

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych jest szkołą publiczną, nabór chętnych odbywa się raz w roku (VIII – IX na semestr jesienny)

Wymagane dokumenty:

  • podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki „szkoły zaoczne”),
  • świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-klasowej szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia,
  • 2 zdjęcia,
  • ksero dowodu osobistego (osoby pełnoletnie).

Jak wygląda nauka w liceum?

Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia organizowane są w  piątki i w soboty.

Zasady promocji.

Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą (w domu) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz pięćdziesięcioprocentowa  frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby otrzymać promocję na następny semestr, słuchacz  musi uzyskać z egzaminów ze wszystkich przedmiotów w danym semestrze oceny co najmniej dopuszczające. Egzaminy z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego i z matematyki odbywają się w formie pisemnej
i ustnej, z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej. W przypadku otrzymania maksymalnie dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje prawo do egzaminów poprawkowych, które przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. W przypadku gdy słuchacz będzie powtarzał semestr,  jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów w toku całego cyklu kształcenia umożliwia ukończenie szkoły.

Egzamin maturalny.

Egzamin maturalny, będący sprawdzeniem wiedzy i umiejętności słuchacza, ma charakter dobrowolny (deklaracja). Obejmuje zdawanie przedmiotów na poziomie podstawowym (język polski, język obcy nowożytny i matematyka) oraz co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.