Szkoła dla dorosłych

  • Liceum ogólnokształcące w systemie weekendowym
    Nauka w liceum trwa 8 semestrów (4 lata)  dla absolwentów ZSZ od roku 2015 i branżowej szkoły trwa 3 lata
  • Kształcenie w zawodach (KKZ) :

Elektryk, Spedytor, Mechanik, Handlowiec, Ekonomista

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną.

Nabór chętnych do szkoły odbywa się raz do roku:
• zgodnie z harmonogramem rekrutacji,
• ostatecznie do końca września.
Informacje dotyczące nauki w liceum ogólnokształcącym.
1. Kto może się uczyć w liceum ogólnokształcącym?
2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.
3. Jak wygląda nauka w liceum?
4. Zasady promocji.
5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.
6. Egzamin maturalny.

1. Kto może się uczyć w liceum ogólnokształcącym?

Naukę w liceum może podjąć osoba, która
• kończy w danym roku 17 lat
• ukończyła gimnazjum, 8-klasową szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową (w tym wypadku istnieje możliwość przyjęcia na trzeci semestr)

2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.

Aby pojąć naukę w liceum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:
• podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki szkoły zaoczne)
• świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-klasowej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia zsz
• 2 zdjęcia
• ksero dowodu osobistego (dla osób pełnoletnich)

3. Jak wygląda nauka w liceum?

Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia są w soboty, sporadycznie również w piątki.
Nauka w liceum trwa 6 semestrów (3 lata). Dla absolwentów zsz od roku 2015 nauka trwa 2 lata.

4. Zasady promocji.

Liceum zaoczne:
Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą (w domu) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z j. polskiego, z j. obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej.
W przypadku otrzymania max. dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły?

Aby otrzymać świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego należy w ostatnim – 6 semestrze otrzymać ze wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające.

6. Egzamin maturalny.

Egzamin maturalny jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności słuchacza z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki oraz z przedmiotu realizowanego na podstawie rozszerzenia (wynik nie wpływa na zdanie egzaminu)wybranego przez słuchacza.
Absolwent może również wybierać dodatkowe przedmioty, jeśli wyrazi taką wolę.