Murarz-Tynkarz

zsz-murarz-tynkarz

Tytuł zawodowy: murarz – tynkarz

Symbol zawodu: 711204

Kwalifikacja w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

Charakterystyka zawodu:

Murarz-tynkarz wykonuje prace związane ze wznoszeniem nowych budowli oraz remontuje istniejące obiekty. Stawia mury (ściany) z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Czynnikiem wiążącym te materiały jest zaprawa murarska na bazie piasku, wody i cementu. Wykonuje również schody, filary, stropy, układa na ścianach elewacje, wykuwa otwory.

Wymagania:

dobry stan zdrowie, sprawność układu kostno-stawowego, odporność na lęk wysokości, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, umiejętność koncentracji uwagi, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.

Miejsce pracy:

na stanowiskach murarsko–tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz własna działalność gospodarcza.