Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918-1919
W KRZYŻU WLKP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie szkoły.

II. KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§2

Cele Samorządu Uczniowskiego

1. Kształtowanie zasad współdziałania i współodpowiedzialności wśród społeczności szkolnej.
2. Podejmowanie inicjatyw służących oczekiwań uczniów.
3. Rozwijanie demokratycznych form i zasad współżycia.
4. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji i pracowników szkoły.

§3

Zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Propagowanie i przestrzeganie prawa szkolnego.
2. Pełnienie roli reprezentanta interesów ogółu społeczności uczniowskiej w stosunku do Rady Pedagogicznej i innych statutowych organów Szkoły (Dyrektor, Rada Rodziców). Reprezentowanie interesów poszczególnych uczniów.
3. Współdziałanie z wymienionymi organami w celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków do nauki.
4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie Szkoły, dbanie o dobre imię Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
5. Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu, którego celem jest zapewnienie kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, w tym możliwości udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

§4

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

1. Przedstawianie propozycji do planów pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
2. Wyrażanie pisemnych opinii dotyczących problemów młodzieży w stosunku do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.
3. Udzielanie poręczeń za uczniów w celu zawieszenia określonej kary, wnioskowanie o przydzielenie nagród uczniom szczególnie wyróżniających się pracą społeczną.
4. Organizowanie wyborów Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych dla uczniów Zespołu Szkół.
6. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnych, mających na celu propagowanie idei wolontariatu.
7. Pozyskiwanie funduszy przez Samorząd Uczniowski i racjonalne dysponowanie nimi.
8. Nadzór i obsługa loterii „szczęśliwy numerek”.
9. Dysponowanie gazetką na potrzeby Samorządu Uczniowskiego.

III. STRUKTURA I ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§5

1. Samorząd szkolny tworzą uczniowie w oparciu o samorządy klasowe oraz Radę i Zarząd Samorządu.
2. Nowy Samorząd rozpoczyna swoje prace po zaprzysiężeniu i rozliczeniu zadań przez ustępujący Zarząd.
3. Zebrania Rady i Zarządu są protokołowane przez sekretarza i odbywają się w terminie ustalonym przez Zarząd i opiekunów SU.

§6

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Co roku odbywają się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.
2. Obowiązkiem Członków Rady jest uczęszczanie na posiedzenia Samorządu oraz pomoc w wykonywaniu przedsięwzięć zaplanowanych przez Samorząd.
3. Zadaniem Rady jest przedstawienie propozycji działań Zarządowi oraz pomoc w ich realizacji.
4. Rada ma prawo do wydania uchwał podjętych większością głosów, uzyskujących ważność po zatwierdzeniu przez opiekunów oraz przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
5. Rada ma prawo do uzgodnienia z przewodniczącym i innymi członkami Zarządu planu działania.

§7

SKARBNIK SAMORZĄDU

1. Skarbnik Samorządu Uczniowskiego jest odpowiedzialny za prowadzenie finansów Samorządu.
2. Skarbnik jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, przedstawienia sprawozdania z operacji finansowych i rozliczenia na wniosek Rady, Członka Zarządu, bądź opiekuna samorządu.
3. Skarbnik jest upoważniony do dokonywania operacji finansowych w ramach podjętych przez Radę uchwał.

§8

SEKRETARZ SAMORZĄDU

1. Sekretarz Samorządu jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji SU w postaci protokołów z zebrań i sprawozdań z imprez organizowanych przez SU oraz Protokołów semestralnych i rocznych.
2. Sekretarz jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków i przedstawienia prowadzonej przez siebie dokumentacji na prośbę Rady, członków zarządu oraz opiekunów SU.

§9

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Opiekunowie SU odpowiedzialni są za pomoc, doradztwo oraz kontrolę funkcjonowania prac Samorządu.
2. Opiekun jest gwarantem przestrzegania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Statutu Szkoły przez członków Zarządu i Rady.
3. Opiekun dokonuje usunięcia Przewodniczącego z zajmowanego stanowiska w przypadkach określonych w §12.

§10

RADA WOLONTARIATU

1. W Szkole działa rada wolontariatu wyłoniona ze struktur samorządu uczniowskiego. Przewodniczącym Rady Wolontariatu zostaje obligatoryjnie Sekretarz Samorządu Uczniowskiego i to On wyznacza pozostałe osoby tworzące Radę Wolontariatu.
1. Rada Wolontariatu koordynuje i planuje działania o charakterze wolontariackim na terenie szkoły.
2. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć młodzież Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim .
3. Cele i działania Szkolnego Wolontariatu oraz prawa i obowiązki wolontariusza zawarte są w regulaminie Szkolnego Wolontariatu.

IV. ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

§11

REFERENDUM SZKOLNE

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla szkoły może być przeprowadzone referendum ogólnoszkolne.
2. Referendum ogólnoszkolne ma prawo zarządzić Przewodniczący w porozumieniu z opiekunami.
3. Jeżeli w referendum wzięła udział więcej niż połowa uczniów, wynik referendum jest wiążący.

§12

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Wybory odbywają się cyklicznie w każdym roku szkolnym.
2. Rada Uczniowska, w celu przeprowadzenia nowych wyborów, powołuje Komisję Wyborczą. W pracach komisji bierze udział opiekun/opiekunowie SU.
3. Prawo udziału w wyborach przysługuje wszystkim uczniom ZS z wyjątkiem osób, które w ostatniej kwalifikacji otrzymały ze sprawowania ocenę naganną.
4. Zasady wybierania Rady Uczniowskiej:
a) Wybory odbywają się w formie przesłuchania, przeprowadzonego prze Komisje Wyborczą RU
b) Przesłuchiwanie każdego kandydata odbywają się osobno
c) Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Komisja Wyborcza udaje się na naradę, po czym ogłasza wyniki wyborów.

§13

UTRATA CZŁONKOSTWA

1. Członkowie Zarządu i Rady utracą swoje funkcje na skutek:
a) Nieprzestrzegania Regulaminu SU bądź Statutu Szkoły
b) Otrzymania kary w postaci nagany bądź skreślenia z listy uczniów
c) Przeniesienia się do innej szkoły poza Zespołem Szkół w Krzyżu Wlkp.
d) Wielokrotnej nieuzasadnionej nieobecności na zebraniach SU
e) Samodzielnego zrzeknięcia się pełnionej funkcji
2. Wykluczenia członka z zarządu lub rady dokonuje przewodniczący w porozumieniu z opiekunami.
3. Usunięcia przewodniczącego z zajmowanego stanowiska zgodnie z punktem 1. dokonuje opiekun SU.
4. Wykluczony członek zarządu bądź rady musi zostać o tym poinformowany najpóźniej w dniu usunięcia go ze stanowiska.

V. ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§14

1. Władzę wykonawczą Samorządu Uczniowskiego jest Zarząd, wybierany w wyborach pośrednich przez członków Samorządu.
2. W Skład Zarządu wchodzą; Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik i Sekretarz.
3. Członkowie Zarządu są zobowiązani do brania udziały w zebraniach.
4. Zarząd wybiera osoby odpowiedzialne za nadzór nad loterią „szczęśliwy numerek”.

§15

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Przewodniczący jest głównym przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego.
2. Jeżeli przewodniczący w uzasadnionych przypadkach nie może chwilowo pełnić swojej funkcji, zawiadamia o tym Zarząd oraz opiekunów SU i przekazuje swoje obowiązki zastępcy.
3. Przewodniczący ma obowiązek brania aktywnego udziału w pracach Samorządu oraz dbania o jego dobro i interesy.
4. Kadencja Przewodniczącego może zostać skrócona w trybie i przypadkach określonych przez §12.
5. Przewodniczący reprezentuje Samorząd w stosunkach zewnętrznych poprzez udział w uroczystościach pozaszkolnych.
6. W zakresie stosunków zewnętrznych Przewodniczący ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących Samorządu, po wcześniejszym porozumieniu z Radą i opiekunami SU.
7. Przewodniczący reprezentuje Samorząd przed Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym.
8. Przewodniczący ma prawo do wnioskowania u Dyrekcji o zmianę bądź złagodzenie kary stosowanej wobec ucznia na wniosek jego samego.
9. Przewodniczący ma prawo do zatwierdzenia uchwał Rady oraz ich inicjowania.
10. Przewodniczący ma Orawo do wykluczenia członka Samorządu Uczniowskiego w przypadkach określonych w §12.

§16

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

1. Zastępca Przewodniczącego zastępuje go podczas jego nieobecności z zakresie kompetencji przewidzianych w pkt. 2.
2. Zastępca jest zobowiązany do aktywnego udziału w pracach samorządu.
3. Zastępca jest głównym pomocnikiem Przewodniczącego do wykonywania jego obowiązków.
4. Zastępca może zostać upoważniony przez Przewodniczącego do wykonywania zadania mieszczącego się w kompetencjach Przewodniczącego.

VI. POSIEDZENIE ZARZĄDU

§17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku, zgodnie z harmonogramem pracy Zarządu.
2. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Zarządu poza ustalonym harmonogramem, powiadamiając członków Zarządu co najmniej 2 dni przed terminem spotkania.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zarządu w trybie pilnym bez przestrzegania terminu określonego w ust. 2.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków Zarządu oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.
5. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu.
7. Sekretarz prowadzi księgę protokołów posiedzeń Zarządu.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU

§18

1. Członkowie Zarządu mają prawo do:
a) Wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat,
b) Głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Zarząd.
2. Członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Zarządu.

VIII. FUNDUSZE SAMORZĄDU

§19

1. Samorząd może posiadać własne fundusze, służące finansowaniu jego działalności.
2. Funduszami Samorządu zarządza Zarząd. Księgę wpływów i wydatków prowadzi jego Skarbnik.
3. Rozliczenie funduszy następuje pod koniec każdego semestru nauki wobec zebrania Rady Samorządu, w obecności opiekunów.
4. Fundusze mogą być pozyskiwane:
– z organizacji imprez,
– z darowizny,
– z innych udokumentowanych prawnie źródeł.
5. Fundusze Samorządu wydatkowane są m.in. na:
– organizację imprez ogólnoszkolnych,
– zakup kwiatów na uroczystości szkolne,
– pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej,
– inne uzasadnione cele.
6. W sytuacjach nieprawidłowości finansowych odpowiedzialność materialną ponosi Skarbnik.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20

1. Niniejszy Regulamin jest uchwalony według zasad jednomyślności na drodze uchwały. Prawo zgłaszania zmian mają samorządy klasowe i Zarząd.
2. Przewodniczący jest zobowiązany do zapoznania uczniów z treścią niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieregularnych niniejszym Regulaminem, zarząd podejmuje działania po zasięgnięciu opinii opiekunów i przegłosowaniu przez Radę Samorządu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zatwierdzono dnia 13 listopada 2017 roku.