Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Strona internetowa:  Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wielkopolskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa zs-krzyz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Brak tłumacza języka migowego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację przygotowano na podstawie samooceny dokonanej przez Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim

Deklarację sporządzono na podstawie Samo ocena (Tingtun Checker – raport oceniający).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Damian Rybak
 • e-mail: admin@zs-krzyz.pl
 • nr telefonu: 67 256 40 76

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim
 • Adres: ul. Sikorskiego 15; 64-761 Krzyż Wielkopolski
 • E-mail: dorotadziekan@zs-krzyz.pl
 • Telefon: 67 256 40 76

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski.
Budynek główny, trzykondygnacyjny, w chwili obecnej nie posiada urządzeń umożliwiających pokonywanie barier architektonicznych oraz dostosowanych sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aktualnie stosowane rozwiązanie stanowią zewnętrzne dzwonki przywoławcze umieszczone w wejściach nr 1 i 2. Szkoła nie posiada własnego parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość parkowania na ulicy wzdłuż ogrodzenia terenu szkolnego. Pawilony zlokalizowane obok budynku głównego szkoły stanowią jej integralną część. Parterowe budynki są częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Daszyńskiego 42, 64-761 Krzyż Wielkopolski.
Budynek sali gimnastycznej, jednokondygnacyjny, jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt nie posiada samodzielnego parkingu. Istnieje możliwość zaparkowania na ulicy wzdłuż ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego.

 

1.Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Branżowa Szkoła I Stopnia.
2.Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
3.Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.
4.Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Technikum.