Zespół Szkół w Krzyżu Wielkopolskim znów o krok do przodu

Od kilku lat obserwujemy intensywny rozwój Zespołu Szkół. Jak na taką małą szkołę i do tego w małym mieście, możemy poszczycić się znów sukcesem.

Od  roku szkolnego 2020/2021 startuje kolejny dwuletni projekt. Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest po raz kolejny wicedyrektor szkoły, Sylwia Brączkowska. Projekt, o którym mowa, powstał w ścisłej współpracy z wieloletnim partnerem szkoły, niezawodną firmą Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński.

Obecny projekt, który jest realizowany w Zespole Szkół w okresie 1.09.2020– 30.09.2022, nosi tytuł „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.” Projekt finansowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 8:  Edukacja, Działanie 8.3: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży . Realizatorem projektu będą firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński i Zespół Szkół  im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. Całkowita wartość projektu to 863. 117 zł . W założeniach merytorycznych co do realizacji projektu znalazły się organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów, specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów, utworzenie i funkcjonowanie Centrum Informacji i Planowania Kariery dla uczniów, kursy i szkolenia dla nauczycieli, doposażanie pracowni i warsztatów szkolnych  na kwotę około 150.000 zł

Autorka projektu, Sylwia Brączkowska, tłumaczy, że projekt ma  na celu rozwój bazy zawodowej, wzmocnienie potencjału uczniów, dostosowanie ich do potrzeb zatrudnieniowych rynku lokalnego a także zwiększenie ich motywacji i umiejętności w poszukiwaniu pracy.

W ramach projektu, 60 uczestników projektu odbędzie staże i praktyki zawodowe: 30 osób w roku 2020/21 i 30 osób w roku szkolnym 2021/22. Stażyści otrzymają stypendia stażowe – odbędą je przede wszystkim w firmach patronackich szkoły Thule Group, Danex, Victaulic.

Ponadto,72 uczestników projektu odbędzie kursy i szkolenia zawodowe: 36 osób w pierwszym roku trwania projektu i 36 osób w drugim.

Każdy z uczniów  weźmie udział w co najmniej jednym kursie  do wyboru zgodnie z przeprowadzoną przez doradcę zawodowego diagnozą potrzeb i preferencji zawodowych – uczeń będzie skierowany na nie zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Do wyboru nasi uczniowie uczestniczący w projekcie będą mieli następujące, bardzo atrakcyjne obecnie kursy: dla kierunku technik elektryk będzie to kurs prawa jazdy kat. B , szkolenie z zakresu programowania sterowników PLC, szkolenie z zakresu projektowania i rysowania instalacji w programie komputerowym, kurs na wózek widłowy + wymiana butli (wózki elektryczne i spalinowe), kurs spawania MIG/MAG, spawanie eklektyczne, kurs do 1kV + uprawnienia wysokościowe.

Dla kierunku technik mechanik projekt przewiduje równie atrakcyjne kursy, a mianowicie kurs prawa jazdy kat. B, kurs na wózek widłowy + wymiana butli (wózki elektryczne i spalinowe), rysowanie i projektowanie w Auto CAD 2D/3D, szkolenie i programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), kurs spawania MIG/MAG, spawanie eklektyczne, obsługa konwencjonalnych obrabiarek skrawających (tokarka, frezarka), kurs do 1kV + uprawnienia wysokościowe.

Dla kierunku technik spedytor podobnie – kurs prawa jazdy kat. B, kurs na wózek widłowy + wymiana butli (wózki elektryczne i spalinowe), czas pracy kierowców, osoba zarządzająca transportem drogowym rzeczy, zasady prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania ładunków, kurs z obsługi tachografu, przewozy nienormatywne, przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się, konwencja CMR i międzynarodowy list przewozowy, konwencja i karnet TIR, przewozy towarów niebezpiecznych (ADR) – kurs dla nadzoru.

Tak więc, jak widać, co podkreśla  inicjatorka projektu, nasi przyszli i obecni uczniowie będą świetnie przygotowani na współczesny rynek pracy.

W szkole powstanie również świetnie wyposażony Punkt Informacji i Kariery.

W fazie realizacji projektu, dla uczniów prowadzone zostaną  warsztaty i treningi tematyczne – warsztaty prowadzone będą w małych grupach. Tematyka warsztatów obejmować będzie m.in.: budowanie potencjału zawodowego, przedsiębiorczość, asertywność, prawo pracy, prawo cywilne, zachowania na rynku konsumenckim, itp. Dodatkowo projekt obejmuje liczne nowoczesne szkolenia dla nauczycieli zawodów – fakt ten będzie oczywiście pozytywnie skutkował wzmocnieniem potencjału zawodowego, co jest równoznaczne z jeszcze lepszym przygotowaniem uczniów, gdyż dobrze przygotowany nauczyciel, to dobrze przygotowany uczeń.

Pomysłodawca projektu, Sylwia Brączkowska, zaznacza, że projekt ten, podobnie jak działające w Zespole Szkół od lat projekty Erasmus+, są doskonałym uzupełnieniem standardowych systemów nauczania. Już sam darmowy kurs prawa jazdy jest ogromnym atutem i zachętą dla uczniów.

Takie działania wyróżniają naszą szkołę spośród innych szkół lokalnych i dają Zespołowi Szkół przewagę nad konkurencją.

Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.

Andrzej Mikołajczak