Ważna informacja dla uczniów.

Przypominamy o zasadach nauczania zdalnego w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp.1918-1919: 

Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w zakresie uzgodnionym     z nauczycielem prowadzącym zajęcia i wychowawcą klasy, za wyjątkiem weekendów. 

Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przysłanymi  oraz do wykonania zadań zleconych przez nauczycieli. 

Uczeń  przestrzega terminów wykonywania zadań, ćwiczeń, materiałów interaktywnych, wskazanych przez nauczyciela, a w przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela  i ustala z nim nowy termin wykonania poleceń.  

Uczeń potwierdza zapoznanie się z przesłanym przez nauczyciela materiałem edukacyjnym oznaczając wiadomość. Jeśli uczeń nie ma aktualnie możliwości dostępu do Teams potwierdza swoją obecność odesłaniem zadań w  wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Nauczyciel ma prawo poprosić wybiórczo osoby o odesłanie prac i ich ocenę. Jeśli uczeń nie odeśle zadania w wyznaczonym terminie, nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną. W przypadku braku aktywności ucznia nauczyciel  prowadzący zajęcia przekazuje informację wychowawcy klasy, który ustala przyczynę braku aktywności ucznia poprzez kontakt z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. Wychowawca przekazuje informację zwrotną nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.