Procedura bezpieczeństwa dla egzaminów zewnętrznych.

Procedura bezpieczeństwa dla zdających dotycząca organizowania i przeprowadzania
egzaminów zewnętrznych w roku 2021 r.
w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.

I. Podstawowe wytyczne:

1)  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych zbliżownych
z objawami COVID-19.

2) Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych z
zastrzeżeniem punktu 3.

3)  Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona
przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej
szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą
na kwarantannie.

4)  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5)  Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, notatek, telefonów
komórkowych, maskotek, plecaków, torebek i innych osobistych rzeczy.

6)  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych
oraz innych przyborów dopuszczonych w ramach danego egzaminu, w tym również kalkulatora
prostego. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7)  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą.

8)  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do
więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie
produkty w przerwie między egzaminami.

9)  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić
budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w
wyznaczonej przestrzeni.

II. Środki bezpieczeństwa osobistego:

1)  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający
zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno-
lub wielorazową).

2)  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa
obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc
przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminów
zawodowych.

3)  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

4)  Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie
zakryć usta i nos, kiedy:
(1)  podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na
zadane przez niego pytanie
(2)  wychodzi do toalety
(3)  podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części
praktycznej egzaminu zawodowego)
(4)  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

5)  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić
zdającego
o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas
zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

6)  Zarówno zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.

7)  Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi
zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia
dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

8)  Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych
zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w
samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń
neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub
krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny
odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu
nadzorującego, wynosi 2 m.

9)  Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i
nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem
przystępowania do egzaminu.

III. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń:

1)  W przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę
zdających z np. z jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia,
obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy
ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności
korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/ urządzenia.

IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:

1)  Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach
bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1)  zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
2)  obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z
osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali
egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
3)  niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką,
4)  konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

2)  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

3)  Z harmonogramami egzaminów zostaną przekazane zdającym informacje dotyczącą godziny
wejścia do sali egzaminacyjnej wyznaczonej dla zdającego. Informacje te będą również dostępne
w dniu egzaminy na listach zdających.

4)  Zdający mogą dzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, niedozwolone są spotkania w grupie, np. przy
wyjściu ze szkoły.

5)  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu.