Kwalifikacja Wojskowa 2022

W dniach 18 – 19.05.2022 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób z Gminy Krzyż Wielkopolski.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej:

Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance

ul. Sikorskiego 26

64-980 Trzcianka

Do tegorocznej kwalifikacji wojskowej wzywani są:

 1. mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1998 – 2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę  w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub  absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje lub uprawnienia (np. prawo jazdy),
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w wyznaczonym terminie i miejscu.