Erasmus+ – Wzrost kompetencji zawodowych

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych 48 uczniów z Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 dzięki uczestnictwu w stażach w Niemczech.

W szczególności projekt ma na celu:

  • zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego w firmach niemieckich w zakresie specjalności elektryk,
  • ułatwienie przejścia uczniów od etapu nauki do etapu zatrudnienia,
  • poznanie nowych metod uczenia zawodu,
  • poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w firmach niemieckich,
  • zwiększenie zdolności adaptacyjnych uczniów, uwrażliwienie uczniów na różnice kulturowe i mentalne, zwiększenie otwartości na współpracę, wzrost tolerancji,
  • wzrost kompetencji językowych uczniów z zakresu języka niemieckiego, wzrost wiedzy na temat kultury i historii Niemiec,
  • wzrost kompetencji interpersonalnych (wzrost samooceny, samodzielności) poprzez zdobycie doświadczenia w nowym środowisku kulturowym i językowym w oddaleniu od rodziny,
  • wzrost motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu,
  • zwiększenie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości.

Uczniowie – uczestnicy projektu funkcjonują na co dzień w środowisku, które nie sprzyja rozwoju osobistemu i zawodowemu. Środowisko to charakteryzuje wysoki poziom bezrobocia, bieda, patologie społeczne, brak perspektyw zawodowych, niska skłonność do podnoszenia kwalifikacji i kształcenia, niski poziom mobilności zawodowej. Udział w stażach zagranicznych jest dla tych uczniów szansą na  zdobycie umiejętności i kompetencji, które pozwolą przełamać istniejące bariery i zwiększa ich szansę na rynku pracy.
Niskie wyniki egzaminów zawodowych wskazują na konieczność wsparcia uczniów w przygotowaniu praktycznym do wykonywania zawodu.