Erasmus Bis – kolejny projekt unijny!

Projekt pt. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1 918-1919 BIS” będzie realizowany przez Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. w okresie 01.06.2017- 30.05.2019. W ramach projektu zrealizowane zostaną staże w Niemczech dla 60 uczniów szkoły kształcących się w zawodzie elektryk, mechanik i spedytor.

Diagnoza oferty szkoły i potrzeb jej uczniów wskazuje na konieczność organizacji staży zagranicznych w celu niwelowania obszarów problemowych związanych z niedostatecznym przygotowaniem uczniów do wykonywania zawodu elektryka, mechanika i spedytora. W opinii nauczycieli, rodziców uczniów oraz dyrektora szkoły system praktyk oferowany aktualnie przez szkołę wymaga wsparcia. Pracodawcy, z którymi aktualnie współpracuje szkoła to lokalne firmy, które nie dysponują nowoczesną infrastrukturą i odpowiednim zapleczem organizacyjnym i merytorycznym. Praktyki te nie w pełni przygotowują uczniów do wymagań nowoczesnej gospodarki. Uczniowie funkcjonują w środowisku z niską skłonnością do samokształcenia, patologiami społecznymi, wysokim poziomem bezrobocia i biedą.

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego w naturalnym środowisku pracy, w sprawdzonych systemach organizacyjnych cechujących się wysokimi standardami europejskimi, dysponujących nowoczesnymi narzędziami pracy . Staże przyczynią się do wzrostu kwalifikacji zawodowych uczestników w zawodzie elektryk oraz wzrostu kompetencji interpersonalnych, językowych, wzrostu samooceny i mobilności oraz spowodują wzrost skłonności do samokształcenia uczniów. Promotorem projektu jest Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. , koordynatorem z ramienia promotora jest Pan Andrzej Mikołajczak nauczyciel szkoły. Organizacją przyjmującą jest firma Vitalis Betreuungsgesellchaft fijr Modellprojekte mbH, osobą odpowiedzialną z ramienia organizacji jest Pan Ralf Giesecke-Prezes firmy.

Staże odbędą się w Niemczech w okresie : I grupa 07.04.2018- 21.04.2018, Il grupa 30.03.2019-1 3.04.2019.

Program stażu na kierunku elektryk obejmuje:

-przygotowanie okablowania instalacji elektrycznej (przyłącza, złącza kablowe, piony i linie zasilające), -montaż instalacji elektrycznej na wierzchu i pod tynkiem,

-tworzenie planów połączeń elektrycznych,

-układanie okablowania instalacji elektrycznej,

-wykonanie, przebudowa i naprawa elementów i urządzeń elektrycznych, -instalacja tablicy rozdzielczej,

-tworzenie instalacji elektrycznej na zewnątrz w rurkach instalacyjnych PCV,

-demontaż i montaż urządzeń i układów elektrycznych w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego,

-instalacja skrzynki rozdzielczej i jej okablowanie,

-instalacja przewodu sygnalizacji pożaru,

-montaż i instalacja kontaktów,

-montaż i przyłączenie rożnych rodzajów lamp,

-instalacja elementów oświetleniowych od wewnątrz i od zewnątrz budynku.

Program stażu na kierunku mechanik obejmuje:

-zapoznanie się z konstrukcją pojazdu typu e-buggy z napędem elektrycznym,

-przycięcie metalowych rur do budowy szkieletu pojazdu wg rysunku,

-czytanie i tworzenie rysunków technicznych,

-spawanie elementów metalowych,

-montaż części pojazdu,

-przeprowadzenie kontroli jakości wykonanej pracy i prób wytrzymałościowych zespawanych połączeń,

-instalacja podwozia,

-regulacja podwozia,

-zdjęcie wymiarów, wycięcie i zamontowanie podłogi pojazdu z blachy metalowej,

-przygotowanie uchwytów na silniki elektryczne,

-budowa i montaż konstrukcji podtrzymującej akumulatory,

-instalacja silników w kołach pojazdu,

-prace wykończeniowe przy podwoziu pojazdu,

-budowa i montaż systemu sterowania pojazdem,

-odpowietrzanie hamulców,

-wbudowanie siedzenia do pojazdu, -regulacja systemu sterowania pojazdem, -wbudowanie pedału gazu.

Program stażu na kierunku spedytor obejmuje:

-tworzenie biznesplanu firmy,

-obsługa urządzeń i narzędzi stosowanych w pracy spedytora,

  • wykonywanie oznaczeń cenowych dla produktów,
  • zapoznanie się z zasadami użytkowania pomieszczeń magazynowych i gospodarczych,
  • przyjmowanie towarów do magazynu sklepowego,
  • dokumentowanie przyjęcia towarów do sklepu,
  • prowadzenie przykładowej dokumentacji technicznej,
  • zapoznanie się z zasadami organizacji transportu,
  • tworzenie szyldów cenowych,
  • asystowanie w przygotowywaniu ładunków do transportu,
  • zapoznanie się z halą sklepową, zasadami rozmieszczania towarów.

Podczas staży uczestnicy mają zapewnione: zakwaterowanie i wyżywienie, przejazdy, organizację czasu wolnego w tym wycieczki do Berlina i Lipska.

Rezultaty projektu będą pozytywnym impulsem dla otoczenia, w którym na co dzień funkcjonują uczniowie, wpłyną na zmianę postaw ich rodzin i rówieśników, zmiana postaw uczniów będzie przykładem do naśladowania.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia międzynarodowego potencjału obu uczestniczących w projekcie instytucji, wiedza i doświadczenie zdobyte w projekcie pozwoli unowocześnić ofertę kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech.