Erasmus+ BIS 2019-2021

Projekt „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS” będzie realizowany przez Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim w okresie 01.06.2019 r. – 30.05.2021 r. W ramach projektu zrealizowane zostaną staże we Włoszech (w Rimini) dla 40 uczniów kształcących się w zawodzie: technik elektryk, technik mechanik i technik spedytor. Diagnoza oferty szkoły i potrzeb jej uczniów wskazuje na konieczność organizacji staży zagranicznych w celu niwelowania obszarów problemowych związanych z niedostatecznym przygotowaniem uczniów do wykonywania zawodu elektryka, mechanika i spedytora. W opinii nauczycieli, rodziców uczniów oraz dyrektora szkoły system praktyk oferowany aktualnie przez

szkołę wymaga wsparcia. Pracodawcy, z którymi aktualnie współpracuje Szkoła to lokalne firmy, które nie dysponują nowoczesną infrastrukturą i odpowiednim zapleczem organizacyjnym i merytorycznym. Praktyki te nie w pełni przygotowują uczniów do wymagań nowoczesnej gospodarki. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 40 (20 uczniów w 2020 r.
i 20 uczniów w 2021 uczniów) z Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 kształcących się w zawodach: technik spedytor, technik mechanik, technik elektryk poprzez uczestnictwie w stażach zawodowych w Rimini (Włochy), poprawa jakości kształcenia oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół do 31.05.2021 r. Uczestnicy projektu to 40 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim kontynuujący naukę w technikum w ramach specjalności: technik elektryk, technik mechanik oraz technik spedytor.

Projektem planujemy objąć:

-10 uczniów kształcący się na kierunku technik elektryk

-10 uczniów kształcących się na kierunku technik mechanik

-20 uczniów kształcących się na kierunku technik spedytor.

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku od 16 do 18, pochodzący z Krzyża Wielkopolskiego oraz z okolicznych wiosek i miasteczek w gminie Krzyż Wielkopolski i powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, kształcące się w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919.

Partnerem projektu i organizacją przyjmująca będzie włoska firma Sistema Turismo z siedzibą w Potenzie, filia w Rimini, która od 1996 roku zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy. Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół odbędą się w okresie:

I grupa (20 uczniów): 22.03.2020 r. – 11.04.2020 r.

II grupa (20 uczniów): 07.03.2021 r.- 27.03.2021 r.

Rezultaty projektu:

-wzrost kompetencji językowych uczniów z zakresu j. angielskiego i podstaw
j. włoskiego, zdobycie przez 40 uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia: technik elektryk, mechanik, spedytor

-zwiększenie zdolności adaptacyjnych uczniów, uwrażliwienie na różnice kulturowe
i mentalne, zwiększenie otwartości na współpracę, wzrost tolerancji

-wzrost wiedzy na temat kultury i historii Włoch

-wzrost kompetencji interpersonalnych (wzrost samooceny, samodzielności) poprzez zdobycie doświadczenia w nowym środowisku kulturowym i językowym w oddaleniu od rodziny

-wzrost skłonności do samokształcenia

-poszerzenie wiedzy na temat projektów europejskich i wartości UE

-zwiększenie jakości kształcenia i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju zawodowego i osobistego uczniów, doskonalenia umiejętności językowych oraz zwiększenia mobilności zawodowej na konkurencyjnym rynku pracy. Istotną korzyścią dla uczniów jest poznanie stosowanych w swojej branży zawodowej nowoczesnych technologii, narzędzi, metod pracy, produkcji lub standardów organizacji usług. U uczniów nastąpi

wzrost kompetencji interpersonalnych, wzrost samooceny i mobilności oraz spowoduje wzrost skłonności do samokształcenia uczniów. Przed wyjazdem na staż uczniowie wezmą udział w programie przygotowawczym, który będzie obejmował:

– przygotowanie językowe (j. angielski branżowy)

– przygotowanie kulturowe

– warsztaty umiejętności interpersonalnych

– przygotowanie z zakresu praw i obowiązków uczniów w trakcie staży.

Podczas stażu uczestnicy mają zapewnione: zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, przejazdy, organizację czasu wolnego, w tym wycieczki do Wenecji i San Marino. Na miejscu skorzystają również z kursu języka włoskiego na poziomie podstawowym.

Rezultaty projektu będą pozytywnym impulsem dla otoczenia, w którym na co dzień funkcjonują uczniowie, wpłyną na zmianę postaw ich rodzin i rówieśników, zmiana postaw uczniów będzie przykładem do naśladowania. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia międzynarodowego potencjału obu uczestniczących w projekcie instytucji, wiedza i doświadczenie zdobyte w projekcie pozwoli unowocześnić ofertę kształcenia zawodowego w Polsce i we Włoszech.